کاشان نمونه عینی واجرایی اقتصادمقاومتی است

 • توسط محسن سبزه پرور
 • ۷ سال پیش
 • ۰

گزارش امروز: کاشان پنجمین شهرثروتمندایران ونمونه عینی،عملی واجرایی اقتصادمقاومتی درکشوراست.
مطلب فوق شاه بیت دیدارصمیمی صنعتگران کاشانی بامدیرعامل واعضای هئیت مدیره بانک صنعت ومعدن بود.
به گزارش روابط عمومی بانک صنعت ومعدن،دراین دیدار ابتدامحمودتولایی رئیس اتاق بازرگانی کاشان ضمن خوشامدگویی وتشکرازمهندس افخمی ومدیران ارشد بانک اظهارداشت:کاشان ازمهمترین شهرهای ایران است که ازسال ۱۳۱۰دارای صنایع بزرگ بوده ودرحال حاضرنیز۱۴۰۰واحدصنعتی فعال داردوبیش از۵۰ واحدنیزدراستانه بهره برداری قراردارد.
وی افزود:بجزشرکت سایپا بقیه صنایع کاشان ، خصوصی مطلق است وحدود۸۰درصدصادرات نساجی وفرش کشوربه این شهرتعلق دارد.
تولایی بااشاره به تنوع صنایع مختلف درکاشان اظهارداشت:فقط درصنعت چینی این شهربیش از۳هزارنفرشاغل هستند وبعدازفولادمبارکه بزرگترین کارخانه تولیدورق های فولادی دراین شهرهستند.
بنابه این گزارش تولایی درخاتمه سخنانش ازمدیرعامل بانک صنعت ومعدن درخواست کردکه این بانک نگاه ویژه ای به کاشان داشته باشد.
پنجمین شهرثروتمندایران
ساداتی نژادنماینده مردم کاشان درمجلس شورای اسلامی سخنران بعدی این نشست صمیمی بود وطی سخنانی اظهارداشت:بانک صنعت ومعدن تنهابانکی است که فعالیت هایش شفاف است وبطورعلنی اقداماتش را رسانه ایی می کند که ازاین بابت باید ازروابط عمومی بانک تشکرویژه ای داشته باشیم.
وی درادامه سخنانش افزود:کاشان پنجمین شهرثروتمندکشوراست وتنها قطب وشهری است که دولت ها کمترین سرمایه گذاری را درآن داشته اند وهمه چیزمتعلق به مردم است وخودشان محورسرمایه گذاری هستند.
نمونه عینی اقتصادمقاومتی
ساداتی نژادهمچنین افزود:تلاش وکارافرینی مردم کاشان وآران وبیدگل نمونه عینی واجرایی اقتصادمقاومتی است که بامشارکت کامل مردم به اجرادرامده به گونه ایی که درآران وبیدگل نرخ بیکاری فقط۴درصد است.
وی باانتقادشدید ازبورکراسی حاکم دردستگاه های اداری استان اصفهان ازمهندس افخمی درخواست کرد برای حل معضلات صنعتگران اختیارات بیشتری به شعبه بانک صنعت ومعدن درکاشان تفویض شود.
آینده نگری کلان تنهاراه برون رفت ازمشکلات
به گزارش روابط عمومی بانک صنعت ومعدن؛مدیرعامل این بانک پس ازشنیدن اظهارات وخواسته های صنعتگران کاشانی ،اینده نگری کلان را تنهاراه برون رفت ازمشکلات ورسیدن به توسعه پایداردانست.
علی اشرف افخمی درتوضیح این دیدگاه خوداظهارداشت:مابایدبرای رسیدن به توسعه پایدارنوع نگاهمان راتغییردهیم وکوتاه مدت نگرنباشیم وباداشتن برنامه های بلندمدت است که می توان به موفقیت های پایداربرسیم.

اشتغال ضامن امنیت پایدار
مدیرعامل بانک صنعت ومعدن درادامه افزود:امروزه مقوله امنیت برای ما وکشورمان یک اصل ضروری است وامنیت یکی ازچالش های مهم درکشورهای پیرامونی ماست ومی بینیدکه شرایط نامتوازنی دراطرافمان حاکم است.
وی گفت:واقعیت این است که امروزامنیت موجودمان مدیون همین اشتغالی است که شماها وهمکاران شمادرسراسرکشورایجادکرده اید.که مردم نیز خودشان درتامین وصیانت ازامنیت شان به میدان می ایند.
افخمی باتاکید براین که هرچه اشتغال وتوسعه را به سمت مرزها ببریم ساکنین ان خطه های مرزی خودمدافع کل کشور می شوند.
وی خاطر نشان ساخت: بانک هارانیز به غیرازنقدهایی که به انهاوارداست ازمقوله هایی بدانید که به امنیت کشورکمک می کنند وبرای ایجاداین امنیت هزینه می کنند.
کجای دنیابابیکاری وسپرده گذاری زندگی می کنند
مدیرعامل بانک صنعت ومعدن همچنین باانتقاداز تنبلی وبیکاری وسودگرفتن ازبانک ها برای امرارمعاش افرود:متاسفانه رقابت ووجودموسسات مالی غیرمجازباعث شده تاطیف کثیری ازمردم بجای کارکردن ورواج فرهنگ کاربه گرفتن سوداز بانک ها روی بیاورند ودرنتیجه کشوررابابحران بیکاری مواجه کنند.
افخمی گفت:درهیچ کجای دنیا نه بانک هاچنین سودهایی به مردم می دهند ونه مردم بدنبال سپرده گذاری برای امرارمعاش بجای کارکردن هستند.
وی گفت:متاسفانه درکشورما کارکردن ضدارزش شده است وباید این فرهنگ ونوع نگاه بشدت وبه فوریت تغییرکند.
مدیرعامل بانک صنعت ومعدن درخاتمه سخنانش اظهارداشت:بانک ما بعنوان یک بانک توسعه ایی خودش راوقف گسترش زیرساخت هادرکشورکرده است ودرزمینه های مختلف وصنایع استراتژیک مانند فولاد،پتروشیمی،حمل ونقل هوایی وریلی،نیروگاه هاوانرژی های نو سرمایه گذاری های کلان کرده وحاضرهستیم به گسترش وتوانمندسازی صنایع شهرکاشان نیزکمک نماییم.

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin

ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت

 • facebook
 • twitter
 • googleplus
 • linkedIn
 • flickr

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *